Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Obec Malé Uherce
Obec
Malé Uherce

Ostatné

Žiadosť, sťažnosť, podnet môžete podať:

 • písomne (poštou) na adresu: Obecný úrad, Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce,
 • osobne priniesť v písomnej forme do sídla Obecného úradu, Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce,
 • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Malých Uherciach, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.

Osvedčenie podpisov

Osvedčenie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Malých Uherciach počas stránkových dní.
Potrebné doklady:

 • právoplatný občiansky preukaz

Poplatok: 2,00 € za každý podpis.

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

 • originál listiny
 • fotokópia / odpis originálu

Poplatok: 2,00 € v hotovosti za každú aj začatú stranu

Neoverujú sa:

 • listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 • listiny v cudzom jazyku
 • kópie občianskych preukazov, cestovných pasov, povolenia na pobyt
 • kópie vojenských preukazov, služobných preukazov
 • kópie osvedčení o evidencii motorového vozidla, technických preukazov a obdobných preukazov
 • mapy, výpis z katastra nehnuteľností a pod.
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom

Postup pri vybavovaní

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu: 

 • občiansky preukaz (platný),
 • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa,
 • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte: 

 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok – 5,00 €,
 • pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa,

Zrušenie trvalého pobytu: 

Zrušenie trvalého pobytu podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti.
Predloží:

 • platný občiansky preukaz
 • aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľností, vydaný katastrálnym úradom – nie starší ako 3 mesiace
 • trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

Komunálny odpad

Obec Malé Uherce vyberá poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2023.

Poplatok za komunálny odpad (fyzická osoba)

Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu ... na iný účel ako na podnikanie (bližšie údaje vo VZN)

Poplatok za komunálny odpad  (právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ)

Poplatníkom je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať (vlastník nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť (nájomca) na území obce na iný účel ako je podnikanie, alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na podnikanie (ďalej len poplatník).

Zapojenie sa do systému zberu

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2023 (ďalej len VZN) poplatník je povinný prihlásiť sa do systému zberu komunálneho odpadu buď priamo ako platiteľ alebo prostredníctvom iného podnikateľa, ak ide o nájomcu.

Ohlasovacia povinnosť

Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z.z. a to do 30 dní:

 • od vzniku povinnosti platiť poplatok (od zahájenia činnosti, prevádzky na území obce),
 • odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti (od zrušenia    činnosti, prevádzky na území obce),
 • od skončenia kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v prípade ak došlo k zmene už nahlásených údajov.

Sankcia za nepodanie oznamovacej povinnosti

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti správca dane môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb.

Žiadosť o zníženie, prípadne odpustenie poplatku je potrebné predložiť spolu s príslušnými dokladmi  daného roka.

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
1
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

facebook

hore